Uwaga! Tylko teraz darmowa dostawa Orlen Paczką przy zamówieniach od 200 zł!
Shopping Cart

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

§1 

Określenie Sprzedawcy 

 1. Właścicielem Sklepu [dalej Sprzedawca] jest:  

Wojciech Piskorek BPB  

z siedzibą przy Działkowa 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice  

NIP: 1182206712,  

Regon: 385629107,  

E-mail: Info@czteryszuflady.pl  

Adres korespondencyjny:  

Wólczyńska 133/6/347,  

01-919 Warszawa  

§2

Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na  podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].  
 2. Klientem [dalej Klient] może być:  
 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,  
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,  
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii  Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania  zobowiązań w imieniu podmiotu,  
 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 1. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964  nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 2. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę kupna/ sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści  zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego. 

Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w  szczególności z numerów PKD.  

 1. Towarem [dalej Towar] jest dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem  umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.  
 2. 6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.  7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).  
 3. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek  stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.  Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w  szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z  późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz.  93 z późniejszymi zmianami).   

§3

Zamówienia 

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na  stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).  

  

2.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na  podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot  zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez  Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia  błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży  zamówionych towarów.  

 1. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym  towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny,  charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i  sposobu dostawy.  
 2. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany  przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji  oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest  oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej  otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy  sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty  elektronicznej.  

5.Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu  Kodeksu cywilnego. 

§4

Płatności 

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:  
 • płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),  
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności S.A. (PayU).

  2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 1. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.  
 3. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy  niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz dostawy.  
 4. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Sklep może odstąpić od  umowy sprzedaży.  
 5. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie  zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej  autoryzacji płatności.    

§5

Wysyłka towaru 

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.  

§6

Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci/przedsiębiorcy) 

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu  reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.  
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu  towaru wraz z opisem niezgodności.  
 3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  
 4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez  Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24  miesięcy. 
 5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa  rękojmi):  
 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.  Sklep rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:  

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 1. Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem,  że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z  drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim  wypadku alternatywne rozwiązanie.  
 2. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów  dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np.;  
 • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,  
 • za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 
 • ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach przy Brata Alberta  4, 40-019 Katowice https://katowice.wiih.gov.pl

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z  dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy  przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.  

§7

Reklamacje z tytułu rękojmi 

 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących  Konsumentami. 
 2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest  wyłączona. 
 3. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce  przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w  czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie  przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich  czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
 4. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące  dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data  wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania  Towaru, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące  mieć wpływ na proces reklamacji.  
 5. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.   

§8

Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/ Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.  
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie  14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania  terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia  może być dowolna, np.  
 • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do  regulaminu),  
 • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu, listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
 1. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia  oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.  
 2. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może  wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub  dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego,  które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
 3. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków  dokonywany jest na rachunek karty.  
 4. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez  Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy 

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej  dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.  

 1. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np.  koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).  
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:  w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb;  
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte  po dostarczeniu;  
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  
 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od  umowy;  
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez  Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;  
 • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.  
 1. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku  odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem  przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.  
 2. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru,  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania.  

§9

Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:  
 • kontakt poprzez formularz;  
 • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter;  
 • publikacja opinii o towarach;  
 • prowadzenie Konta Klienta. 
 1. Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  
 2. Usługa:  
 • kontakt poprzez formularz – polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za  pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych  Sklepu. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z  formularza kontaktowego;  
 • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter – polega na cyklicznej wysyłce  wiadomości przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres e mail podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez  wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail, oraz aktywacji subskrypcji  poprzez kliknięcie w odnośnik jaki Sklep wysyła na podany adres e-mail. Zawarcie  umowy jest także możliwe poprzez wyrażenie zgody podczas rejestracji lub składania  zamówienia;  
 • publikacja opinii o towarach – polega na publikacji przy określonych towarach  indywidualnych wypowiedzi Klientów;  
 • prowadzenie Konta Klienta – polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z  możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy  dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach  internetowych Sklepu.  

4.Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez  ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja odbywa się w zależności od  świadczonej usługi:  

 • usługa kontakt poprzez formularz – poprzez zakończenie korzystania z formularzy  interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu;  
 • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter – poprzez wysłanie wiadomości e mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane  umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi;  
 • publikacja opinii o towarach – polega na zaprzestaniu publikacji wypowiedzi;  prowadzenie Konta Klienta – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w  paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi.  
 1. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa,  łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub  usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w ust 1. Sklep informuje Klienta  o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail  wysłanej na adres podany w formularzu.  

  

 1. Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać,  blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 13  pkt 4. 
 2. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w  pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.  

§10

Ochrona prywatności  

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa  w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).   

§11

Środki techniczne 

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania  zamówień na towary, niezbędne jest:  
 2. a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i  przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,  Safari;  
 3. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);  
 4. c) włączona obsługa JavaScript;  
 5. d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).  §12 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.  2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.  
 2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.  
 3. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany  w ustawieniach konta.  
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób  określony w ust. 3.  
 5. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w  ust. 5.  
 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest  prawo polskie.

Załącznik nr 1 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Wojciech Piskorek BPB  

Wólczyńska 133/6/347,  

01-919 Warszawa  

E-mail: Info@czteryszuflady.pl  

Ja ____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących towa rów:______________  

Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________  Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________  Adres:_____________________________________________________________________  

Podpis*:_____________________________________________________________  *tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej  

Data: __________________________________________________ 

Załącznik nr 2 

FORMULARZ REKLAMACYJNY 

Wojciech Piskorek BPB  

Wólczyńska 133/6/347,  

01-919 Warszawa  

E-mail: Info@czteryszuflady.pl  

Ja _______ niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących towarach:_____________  Data wykrycia wady: _______________________________________  Szczegółowy opis wykrytych wad:______________________________________________  Data zawarcia umowy/dostawy:________________________________________________  Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________  Adres Klient:_______________________________________________________________  

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od  umowy – (o ile wada jest istotna)*.  

*niepotrzebne skreślić 

Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta_____________________________________  Informacje dodatkowe:_________________________________________________  

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________  **tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej  

Data: __________________________________________________  

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc  skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Załącznik 3  

Polityka prywatności 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez  Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,  których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi  analitycznych.  
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego  jest Wojciech Piskorek BPB  

z siedzibą przy Działkowa 13 , 43-502 Czechowice-Dziedzice  

NIP: 1182206712,  

Regon: 385629107,  

E-mail: Info@czteryszuflady.pl  

Adres korespondencyjny:  

Wólczyńska 133/6/347,  

01-919 Warszawa  

 zwana dalej „Administratorem”  

 1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.  
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.  Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu  Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:  
 • zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej  polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania  Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z  

Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie  danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba,  które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest  zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych  wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu  Internetowego 

 • obowiązków ustawowych – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa  nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np.  przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i  brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.  
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których  przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i  zapewnia, że zbierane przez niego dane są:  
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;  
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie  dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;  
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.  
 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia  praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,  Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie  odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki  

techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych  osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

§2

 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –  i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:  
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;  
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed  zawarciem umowy;  
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;  
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub  podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony  danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.  

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia  co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania  danych osobowych Klientów są wskazane poniżej 

§3

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych  przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego  Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie  zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast  przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej  Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki  na zlecenie Administratora. 
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących  celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel  

przetwarzania  danych

Podstawa prawna przetwarzania /  okres przechowywania danych 

Zakres przetwarzanych danych

Realizacja  

Umowy  

Sprzedaży lub  umowy o  

świadczenie  

Usługi  

Elektronicznej

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia  RODO (wykonanie umowy)  

Dane są przechowywane przez okres  niezbędny do wykonania,  

rozwiązania lub wygaśnięcia w inny  sposób zawartej umowy.

Zakres: imię i nazwisko; adres  poczty elektronicznej; numer  telefonu kontaktowego; adres  dostawy (ulica, numer domu,  numer lokalu, kod pocztowy,  miejscowość, kraj), adres  

zamieszkania/prowadzenia  

działalności/siedziby (jeżeli jest  inny niż adres dostawy), adres IP,  ID klienta.

Prowadzenie  

ksiąg  

rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia  RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o  rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia  2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)  

Dane są przechowywane przez okres  wymagany przepisami prawa  

nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych  (do czasu upływu okresu  

przedawnienia zobowiązania  

podatkowego, chyba że ustawy  podatkowe stanowią inaczej) lub  rachunkowych (5 lat, licząc od  początku roku następującego po roku  obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres  

zamieszkania/prowadzenia  

działalności/siedziby (jeżeli jest  inny niż adres dostawy), nazwa  firmy oraz numer identyfikacji  podatkowej (NIP) Klienta

Ustalenie,  

dochodzenie  

lub obrona  

roszczeń jakie  może podnosić  Administrator  lub jakie mogą  być  

podnoszone  

wobec  

Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO  

Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez  

Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  w stosunku do osoby, której dane  dotyczą, z tytułu prowadzonej przez  Administratora działalności  

gospodarczej. Okres przedawnienia  określają przepisy prawa, w  

szczególności kodeksu cywilnego  (podstawowy termin przedawnienia  dla roszczeń związanych z  

prowadzeniem działalności  

gospodarczej wynosi trzy lata, a dla  umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu  kontaktowego; adres poczty  elektronicznej; adres dostawy  (ulica, numer domu, numer lokalu,  kod pocztowy, miejscowość, kraj),  adres zamieszkania/prowadzenia  działalności/siedziby (jeżeli jest  inny niż adres dostawy).

Wysyłka  

wiadomości  

email w ramach  usługi  

newsle`er

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia  RODO (zgoda)  

Dane przechowywane są do  

momentu wycofania zgody przez  osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej.

Obsługa  

zgłoszeń

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO  

Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez  

Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  w stosunku do osoby, której dane  dotyczą, z tytułu prowadzonej przez  Administratora działalności  

gospodarczej. Okres przedawnienia  określają przepisy prawa, w  

szczególności kodeksu cywilnego  (podstawowy termin przedawnienia  dla roszczeń związanych z  

prowadzeniem działalności  

gospodarczej wynosi trzy lata, a dla  umowy sprzedaży dwa lata).

Imię, nazwisko, adres email, adres  IP

  

§4


ODBIORCY DANYCH  

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji  zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług  podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich  środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi  Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do  wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –  Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego  celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.  Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.  
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym  odbiorcom lub kategoriom odbiorców:  
 • przewoźnicy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu 

przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora  w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.  

 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych  lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta  wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym  na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej  przez Klienta.  
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności  gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem  Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego  do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz  dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej  Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta  wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w  zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z  niniejszą polityką prywatności.  
 • dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma  windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu  dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie  niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.   

§5

PROFILOWANIE  

 1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów  marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w  Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może  być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o  niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji towaru, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków  w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana  osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten  sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.  
 2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie  zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego  Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy  też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. 

Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych  danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.  

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej  osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.  

§6

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której  dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania  oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do  przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw  wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez  Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie  określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności  ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.  
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie  wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania  dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania  publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane  dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.   

§7

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I  ANALITYKA 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików  tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę

Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci  smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania  można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.  

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania  przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:  
 • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;  
 • zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;  
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz  optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;  
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony  Sklepu Internetowego;  
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych  stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam  dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook  Ireland Ltd.;  
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie  akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków  korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.  Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może  okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na  niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).  
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu  widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z  przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki  internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia  przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.  
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich  samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w  dziale pomocy przeglądarki internetowej. 
 4. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics,  Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,  Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)  oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane  są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne,  które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w  administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie  zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu  Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym  gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz  sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i  przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane  demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.  
 5. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google  Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można  zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=plWólczyńska 133/6/347